WARUNKI HANDLOWE CORNICO.PL ESHOP

 
 
 
 

Warunki handlowe CORNiCO.pl eShop

Regulamin

(obowiązuje od 01 marca 2019r.)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem cornico.pl
Operatorem sklepu jest CORNiCO Fun Food Service, Sp. z o.o., z siedzibą w Szczekocinach, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym cornico.pl

 

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym cornico.pl;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem cornico.pl;
 3. Sprzedawca – CORNiCO Snack Food Service, Sp. z o.o. z siedzibą w Szczekocinach (42-445) przy ul. Osiedle 3 Maja 5a/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800907, NIP 649-231-66-56, REGON 38422683800000, Tel. 577-559-668, e-mail: cornico@cornico.pl;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym cornico.pl poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu, lub złożyła zamówienie w sklepie internetowym cornico.pl bez dokonywania rejestracji konta użytkownika;
 5. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.
 7. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.2 Cena

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
 2. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
 4. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

1.3 Promocje

 1. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.
   

2. Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klienta w Sklepie, można utworzyć konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wraz z rejestracją Klient otrzymuje nazwę (login) do Sklepu oraz wybiera hasło.
 2. Klient może również złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji konta użytkownika.
 3. Zarówno rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia bez rejestracji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
   

3. Składanie zamówień

3.1.  Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
3.2.  Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
3.3.  Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
3.4.  Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).
3.5.  Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna dystrybutora. 
3.6.  Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.7.  Klient składa zamówienie w następujący sposób:
•    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
•    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
•    wybór formy dostawy i płatności;
•    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
•    wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
•    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone e-mailem.
3.8.  Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
3.9.  Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: cornico@cornico.pl 
•    zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego cornico.pl; 
•    telefonicznie pod numerami podanymi na stronie sklepu www.cornico.pl
3.10.  Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
3.11.  Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
•    nazwę, numer i ilość produktów;
•    imię i nazwisko odbiorcy;
•    dokładny adres dostawy;
•    numer telefonu kontaktowego;
•    adres e-mail zamawiającego.
3.12.  Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
3.13.   Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
•    dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
•    opis produktu;
•    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
•    cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
•    formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
•    sposób płatności;
•    informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
•    informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami;
•    w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu min. 14 dni znajdujący zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.
3.14.  Sklep Internetowy oferuje możliwości odbioru osobistego w biurze Sklepu Internetowego.

 

4. Zmiana lub wycofanie zamówienia

 1. Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
 2. Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie.
   

5. Termin realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 3. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.
 4. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
 5. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo.
 6. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.
   
 7. Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:
  kg 0 - 1.500,00  PLN 1.500,01 - 3.000,00 PLN 3.000,01 PLN >
  0 - 31,499 23,49 23,49 0,00
  31,500 - 62,999 38,49 23,49 0,00
  63,000 - 94,499 59,49 23,49 0,00
  94,500 - 125,999 77,49 23,49 0,00
  126,000 - 157,499 95,49 23,49 0,00
  157,500 - 188,999 113,49 23,49 0,00
  189,000 - 199,999 128,00 23,49 0,00
  200,000 - 269,999 145,00 23,49 0,00
  270,000 - 299,999 145,00 100,00 0,00
  300,000 - 499,999 170,00 120,00 0,00
  500,000 - 699,999 180,00 125,00 0,00
  700,00 - >      
    * Ceny zawierają podatek VAT  


             - koszty wysyłek zagranicznych są uzależnione od kraju przeznaczenia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.
 2. Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
   

6. Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

 1. Przelew na rachunek Sklepu: ING Bank numer rachunku: PL 77 1050 1142 1000 0090 3199 0667, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu podany przy jego opisie w Sklepie;
 2. karta kredytowa/e-Przelew – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;
 3. za pobraniem - zapłata realizowana podczas przekazywania przesyłki, wysłanej firmą kurierską DPD;
 4. przy odbiorze towaru gotówką w polskich złotych.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.
   

7. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

 1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).
 3. Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.
 4. Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.
   

8. Uszkodzenia przesyłek

 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 2. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.
   

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

 1. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
 2. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz i wysyłając go na adres e-mail: cornico@cornico.pl lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3.  W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.
 4. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6.  Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
   

10. Reklamacje

 1. Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: cornico@cornico.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem.
 3. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.
 4. Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo - w porównaniu z drugim z możliwych żądań -wymagałaby nadmiernych kosztów.
 8. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.
   

11. Polityka prywatności

 1. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
 2. Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.
 7. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.
   

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.
 5. Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.
 6. W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.
 7. Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.