REKLAMACJE I ZWROTY

 
 
 
 

Reklamacje i zwroty1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a CORNiCO Snack, Food , Service, Sp. z o.o. w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od cornico.pl potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia, umowa zostaje zawarta.

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

3. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: cornico@cornico.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Klienta.

5. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

6. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

 


 Prawo odstąpienia od umowy1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumenta.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: CORNiCO Snack, Food, Service, Sp. z o.o., ul. Grabiec 27, 42-445 Szczekociny lub na adres e-mail: cornico@cornico.pl. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt dostarczenia zwracanego towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

CORNiCO Snack, Food, Service, Sp. z o.o.

ul. Osiedle 3 Maja 5/a

42-445 Szczekociny

NIP: xxxxxxxxx

 

Niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy dotyczącym następujących rzeczy:

......................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia): .........................

Data otrzymania towaru: .........................

 

Imię i nazwisko: ......................

Adres: ...................................

Nr zamówienia: .......................

 

Data i podpis (wyłącznie jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej): ..........................

 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.